Zonta Says NO!

Historien till 16 days of Activism

Den 17 december 1999 utsåg FN: s generalförsamling den 25 november (årsdagen av mordet på systrarna Mirabal) till internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor . Denna dag markerar också början på de « 16 Dagar av Aktivism mot Könsrelaterat Våld « . De 16 dagarna slutar den 10 december  - Internationella Dagen för Mänskliga Rättigheter .

Patria Mercedes Mirabal ( 27 februari 1924 - November 25, 1960 ), Maria Argentina Minerva Mirabal (mars 12, 1926 - November 25, 1960) och Antonia María Teresa Mirabal ( 15 oktober, 1935 - November 25, 1960 ) var födda i Dominikanska Republiken. Alla tre mördades samma dag. De var starka motståndare till Rafael Leonidas Trujillos diktatur. En fjärde syster, Bélgica Adela "Dedé" Mirabal-Reyes mördades inte. Sedan 2007 bor hon i Salcedo de Macoris, Dominikanska Republiken. Hon bor i huset där systrarna föddes och arbetar för att bevara systrarnas minne genom" Museo Hermanas Mirabal ". Museet är också beläget i Salcedos och var flickornas hem under de sista tio månaderna av sitt liv .

Systrarna Mirabal växte upp i en kulturell, överklassmiljö. Alla var gifta familjekvinnor. Deras far var en framgångsrik affärsman. När Trujillo kom till makten förlorade familjen nästan hela sin förmögenhet. De trodde att Trujillo skulle driva landet in i ekonomiskt kaos. Minerva var den som brann särskilt för att få ett slut på Trujillos diktatur, efter att ha talat mycket med en av sina farbröder. Influerad av sin farbror blev Minerva mer involverad i anti-Trujillo rörelsen. Hon studerade juridik och blev advokat men på grund av att hon refuserade Trujillos romantiska närmanden beordrade han att hon inte skulle få sin titel. Hennes systrar följde efter och så småningom bildade de en grupp som var 
motståndare till Trujilloregimen och som kallades «14e juni rörelsen» Inom gruppen var de kända som "Fjärilarna" ("Las Mariposas" på spanska). De var kända som Las Mariposas eftersom det var Minervas namn inom de underjordiska politiska kretserna. Två av systrarna inspärrades och torterades vid flera tillfällen. Tre av systrarnas män inspärrades på La Victoria fängelset i Santo Domingo 

Trots dessa motgångar, framhärdade de i sin kamp för att försöka få ett slut på Trujillos diktatur. Efter systrarnas många fängelsestraffar bestämde Trujillo sig för att bli av med dem. Den 25 november 1960 sände han män att stoppa de tre kvinnorna efter att de hade besökt sina män i fängelse. De obeväpnade systrarna leddes in i en sockerrörsfält där de blev slagna och strypta till döds. Deras bil kastades över en klippa som kallas La Cumbre, mellan städerna Santiago och Puerto Plata. Trujillo trodde då att han hade blivit av med ett stort problem. Hans avsikt med dödandet av de tre systrarna misslyckades dock. Mirabalsystrarnas död orsakade allmänt uppror i landet. Dödsfallen resulterade i stor publicitet, vilket gjorde den dominikanska allmänheten ännu mer intresserade av Mirabalsystrarna och deras sak. Den allmänna medvetenheten om och stödet för systrarnas sak bidrog till att Trujillo mördades sex månader senare.

Mirabalsystrarna ligger begravda i Ojo de Agua, ett område utanför staden Salcedo i Salcedoprovinsen. De är begravda i marken tillhörande sitt andra hem, där de bodde under de senaste tio månaderna av sitt liv. Hemmet har förvandlats till ett museum till deras minne och är öppen för allmänheten. Det finns också ett bibliotek, en bokhandel och en butik. Systrarna ligger begravda tillsammans, och Manolo, Minervas make, är också begravd bredvid dem .

Den överlevande systern, Dedé, bor nära museet. En av hennes söner, Jaime David Fernandez Mirabal, tjänstgjorde som vice president under Leonel Fernández första mandatperiod som president av Dominikanska Republiken mellan 1996 och 2000. Minou Tavarez Mirabal, äldsta dottern till Minerva Mirabal, har tjänstgjort som Deputy i nedre kammaren sedan 2002 och var biträdande utrikesminister 1996-2000 .

ORIGINALTEXTEN PÅ ENGELSKA

On December 17, 1999, the United Nations General Assembly designated November 25 (the anniversary of the day of the murder of the Mirabal sisters) as the annual date for the International Day for the Elimination of Violence Against Women in commemoration of the sisters.

This day also marks the beginning of the 16 days of Activism against Gender Violence. The end of the 16 Days is December 10, International Human Rights Day.

Patria Mercedes Mirabal (February 27, 1924 – November 25, 1960), Maria Argentina Minerva Mirabal (March 12, 1926 – November 25, 1960) and Antonia María Teresa Mirabal (October 15, 1935 – November 25, 1960) — were natives of the Dominican Republic who fervently opposed the dictatorship of Rafael Leónidas Trujillo. A fourth sister, Bélgica Adela "Dedé" Mirabal-Reyes [1] was not assassinated the day her sisters were. As of 2007, she currently lives in Salcedo, Dominican Republic. She precedes in the sisters'natal house and works to preserve her sisters'memory through the "Museo Hermanas Mirabal" which is also located in Salcedos de Macoris and was home to the girls for the final ten months of their lives).
The Mirabal sisters grew up in an upper class, well-cultured environment. All became married, family women. The father of the Mirabal sisters was a successful businessman. When Trujillo came to power, their family lost almost all of their fortune. They believed that Trujillo would send their country into economic chaos. Minerva became particularly passionate about ending the dictatorship of Trujillo after talking extensively with an uncle of hers. Influenced by her uncle, Minerva became more involved in the anti-Trujillo movement. Minerva studied law and became a lawyer, but because she did not allow Trujillo romantic advancements he ordered that she was not to receive her title. Her sisters followed suit, and they eventually formed a group of opponents to the Trujillo regime, known as the Movement of the Fourteenth of June. Inside that group, they were known as "The Butterflies" (Las Mariposas in Spanish). They are known as Las Mariposas because that was the underground name that Minerva was recognized as in the political dealings. Two of the sisters were incarcerated and tortured on several occasions. Three of the sisters' husbands were incarcerated at La Victoria Penitentiary in Santo Domingo.

Despite these setbacks, they persisted fighting to try to end Trujillo's dictatorship. After the sisters' numerous imprisonments, Trujillo decided to get rid of the sisters. On November 25, 1960, he sent men to intercept the three women after the women visited their husbands in prison. The unarmed sisters were led into a sugarcane field, then beaten and strangled to death. Their car was later thrown off of a mountain known as La Cumbre, between the cities of Santiago and Puerto Plata.

Trujillo believed at the time that he had removed a significant problem. Having the three sisters killed backfired, however: the deaths of the Mirabal sisters caused a general public outrage in their native country. The resultant publicity of the deaths caused the Dominican public to become more interested in the Mirabal sisters and their cause. This public support and awareness contributed to Trujillo's assassination six months later in 1961.

The Mirabal sisters are buried in Ojo de Agua, an area outside the city of Salcedo in Salcedo Province. They are buried on the property of their second home, where they lived the last ten months of their lives. This home has also been turned into a museum in their honor and is open to the public. There is also a library, bookstore, and souvenir shop located on the property. The three sisters are buried together, and Manolo, Minerva's husband, is also buried with them.

The surviving sister, Dedé, lives near the museum. One of her sons, Jaime David Fernandez Mirabal, served as the vice-president during Leonel Fernández's first term as president of the republic between the years of 1996 and 2000. Minou Tavarez Mirabal, the eldest daughter of Minerva Mirabal has served as a Congresswoman since 1998 until 2006, and has recently been reelected for four additional years (until 2010).

FN-resulationen

Bookmark and Share