Internationella Serviceprojekt 2016-2018

Zonta International Foundation stöttar just nu följande projekt:

Internationella serviceprojekt:
1. Bekämpa fistula i Liberia (Eliminating obstretic fistula in Liberia)
2. Let us Learn Madagascar 

ZISVAW-projekt (Zonta International Strategy to end Violence Against Women)
3. Motverka barnäktenskap i Niger (Delaying early mrriage in Niger)
4. Motverka trafficking och osäker migration i Nepal (Addressing human trafficking and unsafe migration in Nepal)

Här hittar du senaste årsrapporten för Zonta International Foundation (PDF, länk öppnas i nytt fönster).

Bekämpa fistula i Liberia (Eliminating Obstretic Fistula in Liberia)
Fistula är en förlossningsskada, vanligen som resultat av en komplex eller utdragen förlossning utan tillgång till medicinsk expertis. Kvinnor som drabbas får både fysiska och psykiska problem. Dessutom blir många socialt isolerade och överges av sina familjer på grund av problem med t.ex. urinläckage.

Zonta stöttar detta UNFPA-projekt sedan 2008, vilket hittills har gett ca 2,5 miljoner USD. Mer än 1 000 kvinnor har fått behandling och mer än 200 kvinnor som överlevt fistula har fullföljt ett rehabiliteringsprogram och återintegrerats i samhället. I samband med ebolaepidemin ökade antalet nya fall av fistula. Detta gjorde att Zonta International valde att fortsätta stötta detta projekt med 1 milj USD under 2016-2018.

Projektets mål är följande: 

 • att öka hälso- och socioekonomisk statusen hos mer än 500 kvinnor och flickor i Liberia.
 • att ge 500 kvinnor och flickor kirurgisk hjälp mot fistulaproblem
 • att hjälpa till med rehabilitering av 60 kvinnor med inoperabel fistula
 • att öka medvetenhet och kunskap om obstetrisk fistula i 50 samhällen i Liberia. 
 • utbilda 50 lokala hälsovårdspersoner och 8 läkare
 • minska frekvensen av obstetrisk fistula med 25 %.

Läs mer och se film och lägesrapporter om Fistulaprojektet i Liberia på Zonta International Foundations webbplats.

Let us Learn Madagascar

Mer än en fjärdedel av Madagaskars barn får inte gå i skolan för att familjen inte har råd med avgifterna för mer än ett barn. Var tredje flicka blir gravid innan 18 års ålder. Zonta International har beslutat att stötta UNICEFs program med 1 milj USD under 2016-2018  för att skapa förutsättningar för flickor att förverkliga sin rätt att gå i skolan i en säker och skyddad miljö.

Projektets mål är att

 • utbilda 1 042 mellanstadielärare 
 • ge 1000 hushåll ekonomiska möjligheter så att barnen kan gå i skolan
 • ge 600 studenter möjlighet att komma ifatt sig i skolan
 • utrusta ett antal klassrum med toaletter och tvättmöjligheter
 • 50 % av flickorna ska känna till hur de kan få hjälp och skydd mot våld
 • sprida kunskap om konsekvensen av tidiga äktenskap och graviditeter och könsrelaterat våld genom lokala radiostationer, hembesök, fokusgrupper, nationella och internationella kampanjer. Framför allt vill man nå pojkar och män för att förändra attityder och beteenden, minska våldet mot flickor och tillåta unga mödrar att återvända till skolan.

Läs mer och se film och lägesrapporter om Let Us learn Madagascar på Zonta International Foundations webbplats.

Motverka barnäktenskap  i Niger 
Barnäktenskap är en form av sexuellt och könsrelaterat våld med nedbrytande fysiska, sociala och ekonomiska effekter. Niger har den högsta frekvensen av barnäktenskap i världen. 30 % av flickorna är gifta vid 15 års ålder, 77 % är gifta vid 18 års ålder. 42 % av flickorna föder barn före 17 års ålder.

En stor del av flickorna i skolåldern går inte i skolan, vilket innebär att 73 % av flickorna i senare tonåren (15-19) inte kan läsa och skriva.

Zonta International har beslutat att fortsätta stödja detta UNFPA-projekt med 1 milj USD under 2016-2018.

Målen är att:

 • förbättra unga kvinnors hälsa, sociala och ekonomiska situation
 • tillförsäkra unga kvinnor en skolutbildning
 • skydda unga kvinnor från våld
 • uppmuntra unga kvinnor till ledarskap
 • informera och utbilda om följderna av barnäktenskap
 • påverka ministrar och regeringen på nationell nivå till en lagändring för att höja lägsta tillåtna äktenskapsålder från 14 till 18 år.

Läs mer och se film och lägesrapporter om Delaying Early Marriage in Niger på Zonta International Foundations webbplats.

Rapport om projektet på svenska (31 oktober 2017)

Motverka människohandel och osäker migration i Nepal
Nepal har länge varit ett land där speciellt flickor och kvinnor utsatts för arbetsmigration som sexslavar. Trafficking äger rum som odokumenterad migration och är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter.

Efter den svåra jordbävningen 2015 har risken för trafficking ökat. Nepals regering har bestämt sig för att bekämpa trafficking genom policyreformer, lagstiftning och speciella program för utsatta kvinnor och barn. Trots detta är samverkan mellan lagstiftare och utförare dålig.

Zonta International har beslutat att stödja UN Womens program i Nepal med 1 milj USD under 2016-2018.

Målen är att 

 • se till att internationella och lokala lagar som finns efterlevs
 • öka samverkan mellan lagstiftare och de som ska utföra arbetet 
 • informera och utbilda fokusgrupper
 • stötta kvinnor som riskerar att utsättas för trafficking och migration genom att förbättra försörjningsmöjligheter och ekonomiska förutsättningar.

Mer information och lägesrapporter om Addressing Human Trafficking and Unsafe Migration in Nepal finns på Zonta International Foundations webbplats.

Bookmark and Share